Chân giò ủ muối

Gà ủ muối Hiếu

Ốc nhồi thịt

Ốc nhồi ống lam

Gà ủ muối hoa tiêu (nguyên con)

Gà ủ muối hoa tiêu nửa con